Informacje na temat religii we Francji. Opis wierzeń oraz przekroju społecznego.

Przez wieki Francja uważana była za jedno z najwierniejszych państw chrześcijańskich. Nie można zaprzeczyć, że należy także do tych, które jako pierwsze na kontynencie europejskim przyjęły chrześcijaństwo. Epoka ta skończyła się jednak wraz z Rewolucją Francuską. Od tego czasu rola kościoła w życiu społecznym Francji coraz bardziej malał. Dziś jest to państwo laickie, w którym żadna religia nie ma statusu oficjalnego wyznania. Istnieje tu ścisły rozdział sfery religijnej i państwowej i żadne związki religijne nie są przez państwo dotowane. Z drugiej strony społeczeństwo francuskie otwarte jest na różnorodne prądy i tradycje. Sprawia to, że społeczeństwo francuskie można określić mianem wieloreligijnego. Bardzo rozwinięte są także kwestie związana z tolerancją religijną i poprawnością w podejściu do osób różnych wyznań.

Katolicyzm we Francji

Według oficjalnych statystyk we Francji mieszka około 80% katolików. Jest to jednak wyznanie deklarowane a nie praktykowane. To drugie dotyczy już bowiem znacznie mniejszej liczby osób. Zaledwie co szósty Francuz twierdzi, że regularnie chodzi do kościoła i uczestniczy w życiu wspólnoty. W sferze sakralnej pozostają przede wszystkim takie momenty życia jak chrzest po narodzinach, ślub i pogrzeb. Dużą wagę przywiązuje się także do uczestnictwa w nabożeństwach podczas najważniejszych Świąt. Natomiast zdecydowanie nie można dopatrzyć się zbytniego przywiązania Francuzów do katolicyzmu w życiu codziennym. Trwająca od ponad 200 lat laicyzacja społeczeństwa doprowadziła do tego, że rozdział sfery publicznej od sakralnej jest tu bardzo wyraźny. Choć państwo traktuje kościół z życzliwością to w żaden sposób go nie finansuje i nie foruje w swoich decyzjach.

Francuscy muzułmanie

Drugą co wielkości grupą religijną we Francji są muzułmanie. Stanowią oni około 7% społeczeństwa i wywodzą się przede wszystkim ze społeczności imigranckich. Zamieszkują zazwyczaj w zwartych grupach na przedmieściach dużych miast. O ile Francuzi są bardzo tolerancyjni w stosunku do swoich sąsiadów o tyle im samy ciężko jest zaakceptować laicki charakter Francji. Wiąże się on na przykład z zakazem publicznego demonstrowania symboli religijnych. Dochodzi z tego powodu do zadrażnień na przykład na tle zakazu noszenia w szkołach przez uczennice – muzułmanki chust na głowach. Francuski islam jest dość mocno związany z uboższą częścią społeczeństwa. jego wyznawcy to w większości ludzie nie mający pracy, mieszkający w biednych dzielnicach na obrzeżach miast. Uważają się oni za dyskryminowanych przez państwo i czasami dają temu wyraz wywołując zamieszki.

Pozostałe wyznania we Francji

Poza dwoma głównymi wyznaniami czyli katolicyzmem i islamem we Francji funkcjonuje cała mozaika grup religijnych i wyznań. Do najważniejszych z nich należą: judaizm, który deklaruje ponad pół miliona mieszkańców Francji, prawosławie wyznawane przez 40 tysięcy osób oraz różne odmiany wyznań protestanckich. Te ostatnie są spuścizną po okresie reformacji i należą do nich luteranie, baptyści, ewangelicy , zielonoświątkowcy, czy adwentyści.

More info:

https://en.wikipedia.org/wiki/France